โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

 

 

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เก่ง ดี มีความสุข และมีจิตสาธารณะ
  2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพและเพื่อเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. เป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและศูนย์จัดกิจกรรมการเรียนรู้เยาวชนบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รักษ์ความเป็นไทย รักประชาธิปไตย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนิสัยรักการอ่านและการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
  5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการมีส่วนและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
  6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-07 09:14:46 น.

นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

นางมัณฑนา เชยกลิ่นเทศ
นางสุวรรณี กลิ่นหอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,452
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธัมนูญ อุ่นศิริ โทรศัพท์: 0810053190 อีเมล์: aunsirinoon@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]