พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 

พันธกิจ
 
1.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่อนุรักษ์ความเป็นไทย
4.  ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้
 
เป้าประสงค์
 
ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  สืบสานความเป็นไทย  ก้าวไกลในสังคมโลก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 15:45:30 น.

นายณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางจิราภา เพียรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นางอรวรรณ เหมือนสุดใจ
นางเบญจพร ไขกัณหาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,898
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: nonpit_2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชรัมภ์ เพชรมาก โทรศัพท์: 0858083601 อีเมล์: np@npschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]