โรงเรียนบัวแก้วเกษร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบัวแก้วเกษร

 

พันธกิจ (MISSION)

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีสิ่งแวดล้อม  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งหารเรียนรู้ ตามมาตรฐานสากล
  5. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าประสงค์ (GOAL)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  2. ผู้เรียนมีจิตอาสา คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรและชุมชน
  5. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพสุจริต

อัตตลักษณ์ของโรงเรียน

มีน้ำใจ  ยิ้ม ไหว้ แต่งกายสุภาพ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ส่งเสริมประชาธิปไตย  ใส่ใจเทคโนโลยี  ดนตรีก้าวหน้า  อาสาบริการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 14:49:33 น.

นางจรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวแก้วเกษร

นายณัฐพล ชื่นจิตร
นางสาวอรวรรณ เกลี้ยงเกิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,775
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวแก้วเกษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2599-1546 อีเมล์: buakaew@bk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางจรุญ จารุสาร โทรศัพท์: 0896842740 อีเมล์: Charoon_ja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]