โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

 

                                 พันธกิจ

๑.  สถานศึกษาจัดให้มีห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

๒.  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียน  เพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน  และ การเขียน

๓.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการอ่านและเขียนคล่องอย่างสม่ำเสมอ

๔.  ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภาษาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  ประเพณีและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น

๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์และความประหยัด

๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รู้รักษ์วั้ฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รักการออกกำลังกาย

๘. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณมีความคิดริเริ่ม

๕.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัยในตนเอง  มีความซื่อสัตย์และความประหยัด

๖.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รู้รักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

๗.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้รักการออกกำลังกาย

๘.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการจัดตั้งกลุ่มสนใจ   เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๙.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ

มีความคิดริเริ่ม

๑๐. สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์

                                     เป้าประสงค์

          ๑.  ผู้เรียนมีทักษะในด้านการอ่านคล่องและเขียนคล่อง

          ๒.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมตามระดับช่วงชั้น

          ๓.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

          ๔.  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์  มีความประหยัด อดออม

         ๕.  ผู้เรียนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ๖.  นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ์

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายกริชนรินทร์ สิงคเวหน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

นางนันทญา ลัทธิสูงเนิน
นางสาววาสนา กำแพงล้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035750056 อีเมล์: watkaijoun_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัชริดา ศุภกำเนิด โทรศัพท์: 0817589685 อีเมล์: smile_aumaim@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]