โรงเรียนวัดบัวงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดบัวงาม

 

พันธกิจโรงเรียนวัดบัวงาม

 

 1. ครูจัดการเรียนรู้  เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ  โดยเฉพาะภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต  ประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น
 2. สถานศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
 3. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริม  คุณธรรมและพัฒนาสุขภาพ
 4. สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพครู
 5. จัดภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้ร่มรื่น สะอาด  ปลอดภัย
 6. จัดตั้งชมรมครู  ผู้ปกครอง  เพื่อสนับสนุนการศึกษา  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อเผยแพร่

เป้าหมายโรงเรียนวัดบัวงาม

 

 1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการในกลุ่มสาระต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 2. ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารเหมาะสมกับระดับช่วงชั้น
 3. ผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้และดำรงชีวิตในปัจจุบันได้
 4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านวิชาชีพ  ไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
 5. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจิตสำนึก  ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
 6. ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  และปลอดภัยจากยาเสพติด
 7. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
 8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  สะอาด  ปลอดภัย
 9. ชมรมครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน ได้รับข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาทันเหตุการณ์

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 13:19:42 น.

นายวิเชียร สามิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบัวงาม

นางสาวภัชชนก ดีพรม
นางปิยฉัตร พิมพาพรหม

 • Fanpageสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,498
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบัวงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035225317 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปกร วิชัยรัมย์ โทรศัพท์: 0813494371 อีเมล์: paso2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]