โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

 

1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยด้าน การอ่าน   เขียน   คิดวิเคราะห์

                        2.  ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนโดยใช้แผนคละชั้น

                        3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์

                        4.  จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

                        5.  จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

                        6.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

                        7.  จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักบูรณาการ

                        8.  จัดสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้

                        9.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะด้านดนตรี นาฏศิลป์และวัฒนธรรมของชาติ

                        10.  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

นางสาวดวงพร ลอยลม
นางสาวสุชาดา นวมอุ่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,465
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3577-8534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์วรรณ เสวิคาน โทรศัพท์: 0813610017 อีเมล์: tippawans202@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]