พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดหนองบัว

 

1.      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย  ให้กับประชากรวัยเรียน  ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

และเสมอภาค

2.      จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม 

สำนึกในความเป็นชาติไทย  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา

3.      ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  ความสามารถด้านเทคโนโลยี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียน  และด้านการจัดการศึกษาให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

                                 4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกด้านให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

                                 5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว

นางสาวจันทร์ธิมา จิตสกุลชัย
นายอุทัย แสงชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,697
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-775080 อีเมล์: watnongbua59@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์ธิมา จิตสกุลชัย โทรศัพท์: 0817780157 อีเมล์: watnongbua59@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]