โรงเรียนวัดพรานนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดพรานนก

 

พันธกิจ

            1.  จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาปฐมวัย ให้กับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี  ห่างไกลยาเสพติด  ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรักและภาคภูมิใจในความเป็นอยุธยา

          3.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

          4.  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          5.  เพิ่มประสิทธิภาพในการนิเทศ   กำกับ  ติดตามตรวจสอบ   ประเมินผล  โดยนำผลจากการประเมินมาพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชน

เป้าประสงค์

          1. ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป นักเรียนในท้องที่เขตบริการของโรงเรียนจะได้เข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและศึกษาต่อจนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นครบทุกคนและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

          2.   ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสามารถดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

          3.  ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

          4.  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  มีสุขนิสัย  สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

          5.  ครูได้รับการสนับสนุนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน  สื่อ  นวัตกรรม   วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

          6.  โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพมีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น มีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชิณกร เกษศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพรานนก

นางสุกัญญา พิพัฒน์สว่างโอฬาร
นายมนตรี เอี่ยมรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,729
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพรานนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3573-6351 อีเมล์: phrannok2481@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะพงษ์ เกิดศิริ โทรศัพท์: 0984478641 อีเมล์: Phrannokschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]