• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดคานหาม

 

พันธกิจ (MISSION) โรงเรียนวัดคานหาม

1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา

3.  ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.  พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร

 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

          2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร    มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

          3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

          4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

          5. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลแลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

          7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

          8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน

          9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบวงจร และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-09-10 23:56:42 น.

นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดคานหาม

นางสาวอรวรรณ วงษ์ทรงยศ
นางนภาพร วงษ์สอาดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,024
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคานหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3588-0157 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรวรรณ วงษ์ทรงยศ โทรศัพท์: 0867587783 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]