โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนพระนารายณ์

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ี่เหมาะสม จิตเป็นสาธารณะและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
  3. พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นพบและพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศักยภาพทุกด้านโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วม
  4. พัฒนาสภาาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่่างหลากหลายบุคคล
  5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถรองรับการประเมินได้จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล

     

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตัวชี้วัดด้านผู้เรียน
  2. ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  3. ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  4. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ ความถนัดและความสนใจ
  5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีจำนวนเพียงพอ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-04 16:29:08 น.

นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางรำไพ เครือแก้ว
นายพัลลภ ทองหล่อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,574
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]