โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดจักรสีห์

 

ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทยและท้องถิ่น
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดการเรียนรู้
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 13:29:13 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจักรสีห์

นางชูรัตน์ สุวรรณา
นายครรชิต มานะเปรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]