ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

พันธกิจ (Mission)

๑.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

๒.  ปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย

๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และมีทักษะ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

เป้าประสงค์ (Goals)

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  อ่านออก  เขียนได้

 คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์  และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา

๒  ผู้เรียนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการ

ของคนไทย

๓.  ประชากรวัยเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

๔.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ

และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒

๕.  สถานศึกษา  มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-02-15 10:35:46 น.

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางเรณู ไม้แก่น
นางจันทนา วงษ์อินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,330
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]