โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดวังขรณ์

 

1  พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรและระบบประกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ   

2.ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้และสุขภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                      

3.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านสุขภาพ คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และหลักของประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง                                       

4. พัฒนาผู้บริหารและครูสู่ความเป็นมืออาชีพให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ            

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม

2  เป้าหมาย

                นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มีความรู้คู่คุณธรรม อนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน รักแผ่นดินถิ่นวีรชน  ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:33:27 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังขรณ์

นางจิราภรณ์ ทองศรี
นางอำไพ คำรอดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,052
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]