ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์

 

พันธกิจของโรงเรียน

1.     จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะทางภาษา,การคิดคำนวณ,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.     ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.     จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4.     จัดกิจกรรมเสริมวิชาการ,ทักษะชีวิต,วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.     จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นคน เก่ง ดี มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง

6.     ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ให้สถานศึกษาได้มาตรฐาน

เป้าหมายของโรงเรียน

1.     นักเรียนมีทักษะทางภาษา,การคิดคำนวณ,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.     นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ

3.     นักเรียนมีทักษะชีวิต,วิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

4.     ครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย

5.     บุคลากร และชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

6.     นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นคนดีของสังคม มีจิตสาธารณะ ห่างไกลจาดสารเสพติดและอบายมุข

   7. โรงเรียนมีมาตรฐาน ได้การรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-27 07:14:12 น.

นายสุนทร ภู่แพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรืองเดชประชานุเคราะห์

นายประเสริฐ เกิดรพ
นางสาวขนิษฐา ทองขาว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,132
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: soontorn poopra โทรศัพท์: 0898017235 อีเมล์: spiritboy29@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]