โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง

 

                                                       พันธกิจ

          1.  พัฒนาการจัดหาสื่อ  อุปกรณ์  เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอ  เหมาะสมกับความต้องการ  ครู  ผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          2.  ส่งเสริมบุคลากร  อบรมเชิงปฏิบัติการ  ให้พัฒนาความรู้ทักษะในการนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาตนตามศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

          3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   มีคุณธรรม  จริยธรรม    มีวินัยในตนเอง   มีการศึกษาที่พัฒนาเป็นพื้นฐาน  ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

          4.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  การวัดผลและประเมินจากสภาพความเป็นจริง มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู  ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-12 10:34:38 น.

นายธงชัย กุลพรหมสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดดงยาง

นางทิวา หุตะมาน
นายวีระชาติ ตั้งทวี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,026
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036581622 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธงชัย กุลพรหมสโร โทรศัพท์: 0817804782 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]