ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วีดิทัศน์โรงเรียน

เพิ่มเพื่อน

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดโป่งมงคล

 

พันธกิจ (Mission)

 ๑.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

๒.  ปลูกฝังคุณธรรม  สำนึกความเป็นชาติไทย พร้อมดำเนินวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
๓.  จัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  ขั้นพื้นฐานและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.  เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ
๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
๖.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เน้นการกระจายอำนาจ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 

เป้าหมาย (Goal)

๑.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้เรียน  ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจนจบการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๔.  ครูและบุคลากรของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

๕.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

๖.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-02 04:04:42 น.

นายบุญสม ปัญญาเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโป่งมงคล

นางพรรณี แก้ววิเชียร

โรงเรียนปลอดขยะ
งานวิชาการโรงเรียน

**ระบบรายงานข้อสอบกลาง**

กรอกผลการเรียนนักรียน

รายงานผลการเรียนนักเรียน

  ฐานข้อมูล GPA รร.ปค

    ปีการศึกษา 2560

    ปีการศึกษา 2559

    ปีการศึกษา 2558

1234567891011121314

หลักสูตรโรงเรียน

คำสั่งและตัวช้ีวัด(ปรับ60)

ตัวอย่างหลักสูตร

ระบบการจัดการงานวิชาการ

SchoolMisโรงเรียนโป่งมงคล

O-Net โรงเรียน

NT โรงเรียน

Classrom

DLTV

นักเรียนเรียนรวม(SET)

งานบุคคล
บริหารงานทั่วไป
กิจการนักเรียน
การรับนักเรียนปี 2562
งานแผนและงบประมาณ

นโยบาย สพฐ 

แนวทางการเขียน SAR

SARปฐมวัย60

SARประถม60

แผนพัฒนาการศึกษา

แผนปฏิบัติการ61

แผนปฏิบัติการ62

แบบฟอร์มการรายงานโครงการ

ตัวอย่างการรายงานงานโครงการ

รายงานโครงการ/กิจกรรม

แนวการใช้งบประมาณ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รร.ปค.

ระบบบัญชี e-budget

ระบบ egp

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนเบิกจ่ายงบ

การควบคุมภายใน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ระบบรายงานอินเตอร์เน็ต

งานสารบรรณโรงเรียน(ธุรการ)

ระบบทะเบียนคำสั่ง/บันทึกข้อความ

คู่มืองานสารบรรณ

ระบบจัดทำคำสั่งโรงเรียน

ระบบจัดทำหนังสือส่งโรงเรียน

ดูคำสั่ง

ดูหนังสือส่ง

   ระบบบันทึกเกียรติบัตร  

ดูเลขเกียรติคุณบัตร

จัดทำเกียรติคุณบัตร

พิมพ์เกียรติคุณบัตร

      ส่งหนังสือราชการ         

AMSS++

eoffice

ติดต่อ สพป.สบ.2

 การบริหารงานของโรงเรียน  

โครงการอาหารกลางวัน
สาระน่ารู้เพื่อการพัฒนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]