• วีดิทัศน์โรงเรียน
  • เพิ่มเพื่อน

  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดโป่งมงคล

 

พันธกิจ (Mission)

           ๑.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

           ๒ลูกฝังคุณธรรม  สำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           ๓.  จัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑              ๔.  เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ

           ๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

            ๖.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการกระจายอำนาจ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย (Goal)

                ๑.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจนจบการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน            

                .  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                ๓.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                ๔.  ครูและบุคลากรของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

                ๕.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                ๖.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

                                                                                                                           กลยุทธ์ (Strategy)

       กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ”

       กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

       กลยุทธ์ที่ ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

       กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

        กลยุทธ์ที่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-24 13:08:09 น.

ไม่พบข้อมูล
นายบุญสม ปัญญาเหลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโป่งมงคล

นางพรรณี แก้ววิเชียรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

49,986
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]