ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน
เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เว็บห้องสมุดออนไลน์
ฝึกทำโครงงานคุณธรรมกับครูบอย
เว็บ รร.คุณธรรม สพป.สระบุรี 2
โครงงานคุณธรรม ดนตรี คู่ชีวิต
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดเตาปูน

 

พันธกิจ 

    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในวัยเรียรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค์
    1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
    2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
    3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนาธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
    4. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
    5. สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
    6. สถานศึกษาน้อมรับนโยบายการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเหมาะสม

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-20 17:25:40 น.

นายสุเมธา ติยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเตาปูน

นางระแวง พิกุลทอง
นายวิเศษ กัณหาลี

ผู้ดูแลระบบ (Webmaster)

นายสุภัทรชัย กระสินหอม

ครู โรงเรียนวัดเตาปูน

(089-7111274)

admin@wattaopoon.ac.th

สมัครรับอีเมลโรงเรียน
เรียนรู้นาฏยศัพท์กับครูยุ
ทฤษฎีดนตรีสากล : ครูบอย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036-262926 อีเมล์: wattaopoonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร พันธรณี โทรศัพท์: 0840122986 อีเมล์: fukmint@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]