โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

 

 

พันธกิจ (Mission)

1.   พัฒนาโรงเรียนในการขับเคลื่อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

3.   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

1.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

2.   ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.   ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

          4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          5.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาโดยการใช้โรงเรียน

เป็นฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-23 20:35:45 น.

นายภาณุ ภาณุพินทุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา
นายกษิภณ ชินวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา

นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์
นางชิดชนก แสงจิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,162
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ อยู่ดี โทรศัพท์: 0816633434 อีเมล์: yutdee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]