โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

 

 

พันธกิจ (Mission)

1.   พัฒนาโรงเรียนในการขับเคลื่อนคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

3.   ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ (Goals)

1.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่ประชาคมอาเซียน

2.   ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.   ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

          4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          5.   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาโดยการใช้โรงเรียน

เป็นฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 10:49:36 น.

ไม่พบข้อมูล
นายภาณุ ภาณุพินทุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา
นายกษิภณ ชินวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา

นายสมชัย ฝุ่นทอง
นางสาวพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,651
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิชญา พรหมอยู่ โทรศัพท์: 0839617141 อีเมล์: parn.1701@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]