โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

 

พันธกิจ( Mission)

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์   (Goal) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

5. ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:44:08 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองน้ำเขียว

นางสาวจีรนันท์ สาระจันทร์
นางสาววรรณพร ลักษณะโภคินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]