โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ระบบสารสนเทศโรงเรียน
นวัตกรรมของครู
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

 

พันธกิจ (Mission)

1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.       พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.       ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.       พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

5.       ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (Objectives)

1.       ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

2.       หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3.       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและศักยภาพในระดับสากล

4.       โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

5.       โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-27 08:53:21 น.

นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผินแจ่มวิชาสอน

นางสาวอุรชา แก้วโสนด
นางสาววิรัชศรี บัวดอกไม้

แบบฟอร์มต่างๆ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,202
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3823-9239 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฉัตรชัย นาดี โทรศัพท์: 0849082617 อีเมล์: pcws.ac.th@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]