โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนศรีราชา

 

พันธกิจ

1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคนเก่งมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสนับสนุนการสอน และด้านบริหารการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

3. สร้างเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

4. ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

(Plan Do Study Act Model : PDSA)

5. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน

6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

 2. บุคลากรของโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล

 3. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

 4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล

 5. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

 6. ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ยอมรับ และภาคภูมิใจ

ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีราชา

นายมนูธรรม ไตรภพ
นางนิรชรา สุทธิผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,925
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: EKKARAT KHAKKAM โทรศัพท์: 038321015 อีเมล์: aekssk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]