โรงเรียนอนุบาลระยอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนอนุบาลระยอง

 

พันธกิจ   (MISSION)
     ระดับปฐมวัย
     1.  พัฒนาเด็กอายุระหว่าง  4 – 5  ปี  บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู  และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน  ตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคม         วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร  และความเข้าใจของทุกคน  เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง  และสังคม
     2.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย
     3.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู  และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย
     4.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
     5.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
     6.  ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว  ชุมชน  ในการพัฒนาเด็ก

 

     ระดับประถมศึกษา

      มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  กล่าวคือ

     1.  มีคุณภาพ  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     2.  มีความรู้  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และมีทักษะชีวิต

      3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกกำลังกาย

     4.  มีความรักชาติ  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

     5.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม  และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

 

เป้าประสงค์   (GOALS)

     ระดับปฐมวัย
     เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้
     1.  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี
     2.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
     3.  มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข
     4.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม
     5.  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักการออกกำลังกาย
     6.  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
     7.  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และความเป็นไทย
     8.  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     9.  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
     10.  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
     11.  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
     12.  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
     ระดับประถมศึกษา 
     ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทย  และพลโลกดังนี้
     1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ  ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
     2.  ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจและยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด
     3.  มีวินัย  คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
     4.  ใฝ่เรียนรู้  คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน                       อย่างต่อเนื่อง                         

     5.  อยู่อย่างเพียงพอ  คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบระมัดระวัง    อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
     6.  มุ่งมั่นในการทำงาน  คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน
     7.  รักความเป็นความไทย  คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความ

กตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

     8.  มีจิตสาธารณะ  คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชน  โดย   ไม่หวังสิ่งตอบแทน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-15 13:33:57 น.

นางรำพึง ชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลระยอง

นางสุนันทา สหัสนิมิตกุล
นางสาวปัญจมา เจริญวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,367
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-611154 อีเมล์: anuban.ry@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญนภา พบขุนทด โทรศัพท์: 0877447398 อีเมล์: pennapa.au@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]