ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เอกสารวิชาการ
พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนวัดตาขัน

 

พันธกิจ
1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยและดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีความสำนึก รักวัฒนธรรมไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
3. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับ ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง
4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
5. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มั่นคง สะอาดและปลอดภัย
6. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพ
 
 
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 12:59:23 น.

นายวิชัย จันทร์ส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาขัน

นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน
นางสุพัตรา ศิริแพทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,082
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-015390 อีเมล์: wattakan2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชญาภา หมวดไธสงค์ โทรศัพท์: 0821143064 อีเมล์: pichayapa_p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]