พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

 

 

 พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ     ภาษาต่างประเทศ
2. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างวิถีชีวิตพอเพียง
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้บริการที่ดี

เป้าประสงค์ (School  Goal)

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ
2. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร แสวงหาความรู้ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
3. ผู้เรียนมีค่านิยมวิถีชีวิตพอเพียง

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญท้องถิ่น
4. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนร
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีชุมชน
6. ส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการศึกษา
7. ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้
8. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
9. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 13:13:37 น.

นายพิภพ นามสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางมณีรัตน์ สุพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นายสถิตย์ เบญจมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์
นายสมหมาย ต้นกันยา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,905
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-671112 อีเมล์: mmv.rayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุจิรา ประพันธมิตร โทรศัพท์: 0879554705 อีเมล์: nacky_001@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]