โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 2. พัฒนาระบบการประเมินผล  โดยใช้วิธีที่หลากหลาย เน้นการประเมินตามสภาพจริง
 3. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์เขียนสื่อความ
 4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ และเป็นมืออาชีพ
 6. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
 8. ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย กิน อยู่ ดู ฟัง เป็นตามแนวทางวิถีพุทธ   
 9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Eco- School

 

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเป็นบุคคลแห่งแหล่งการเรียนรู้
 2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น และรักษ์ความเป็นไทย
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 5. เพื่อส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-15 14:49:07 น.

นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม

นางสาวอดิศา มะโนศรี
นางสาวธัญญา แนวดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,734
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037452528 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ ศรีโสภา โทรศัพท์: 037452527 อีเมล์: ksb_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]