• กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านกุดเวียน

 

พันธกิจ (Mission)

1.      ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

2.      เร่งรัด การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทุกภาคส่วน

3.      พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน

4.      ยกระดับคุณภาพครู  และบุคลากรทางการศึกษา

5.      ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

6.      มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถคิดเป็นทำเป็น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

เป้าประสงค์  (Goal)

1.      นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  มาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

2.      นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีความพึงพอใจในการรับบริการ

3.      สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

4.      ครูมีความรู้ ความสามารถ มีการนำเทคนิควิธี การสอนและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อยู่เสมอ

5.      ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  สามารถคิดเป็น ทำเป็น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-27 23:08:09 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเวียน

นางสาวทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์
นางวิจิตรา ตลับทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243577 อีเมล์: kudwian104@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ โทรศัพท์: 0892249690 อีเมล์: Kudwian104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]