โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองแวง

 

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน ตังแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

                2. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี

                 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                 4. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางสาวนิตยา ปิ่นพานิช
นางอิชยา มันตะรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,795
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037609986 อีเมล์: scnongwaeng1078@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลชนก วงศ์อุดมธรรม โทรศัพท์: 0612209316 อีเมล์: wonkamonchanok@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]