โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

 

พันธกิจ  (MISSION)

          ๑.  จัดการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาภาคบังคับ  ๖  ปี  ให้กับประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เป็นธรรม  และเสมอภาคอย่างต่อเนื่อง

          ๒.  พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปสู่ความเป็นเลิศใน  วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม

          ๓.  สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๙  ปี  ตามศักยภาพ  และความต้องการของแต่ละคน

          ๔.  สนับสนุนครูให้รับการพัฒนาตนเอง  มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  สู่เกณฑ์มาตรฐาน

          ๕.  ประสานงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ให้มีส่วนร่วม   ในการจัดการศึกษา

          ๖.  สร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา

เป้าหมายของโรงเรียน

         ๑.  คณะครูทุกคนปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ  Child Center  และเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมีความสุข

         ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

         ๓. นักเรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

         ๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ   สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี      ในชุมชนได้

        ๕. ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนา และชื่นชมความสำเร็จของโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 04:38:55 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสร้อยเพชร พายสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

นางสาววันเพ็ญ พิมพิสาร
นางพนิดา โกนโกสพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,655
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]