โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนขนงพระใต้

 

พันธกิจ

 1. พัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานระดับสากล
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความเป็นไทย
 3. ส่งเสริมครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 4. พัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
 5. จัดการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีมาตรฐานระดับสากล
 2. นักเรียนมีความเป็นไทย
 3. ครูมีเทคนิควิธีการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 4. ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
 5. มีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-21 13:37:00 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้

นางสาวละเอียด ทุ่มกระโทก
นางสาวอรณัฐ วีระพงษ์สุชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไตรภพ ภาณสิทธิ์ โทรศัพท์: 0924468879 อีเมล์: tripopph@mea.or.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]