โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนขนงพระใต้

 

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมตามมาตรฐานชาติ

2. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5. จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีคุณธรรมตามมาตรฐานชาติ

2. นักเรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

3. ครูจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5. มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 09:25:28 น.

นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้
นางสุวรรณา ป้อมสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้

นางสาวอรณัฐ วีระพงษ์สุชาติ
นายโรมรัน ทองโคกกรวดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,588
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูวดล คำพิมูล โทรศัพท์: 0616525193 อีเมล์: numliverpool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]