โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

รวมลิ้ง

SMSS !
ประกาศผลสอบครู-2561
ราชาทรงพระเจริญ ¡
สดุดีจอมราชา ¡
สดุดีพระแม่เจ้า ! !
1. @bcs.school !
2. สื่อ-คลังข้อสอบ DLIT !
3. สพป.นครราชสีมา เขต 7
http://101.51.150.115/web/
  ^ e-office
  ^ E-momey 
enlightenedLogBook 
thaischoollunch.in.th 
lunchsystem
True ประชารัฐ !

  ^ ระบบรายงานการรับนักเรียน
  ^ สำนักทดสอบทางการศึกษา
  ^ ระบบ NT Access 1 2 3 
  ^ citizen.info.go.th
  ^ training.obec.go.thทดสอบข้อสอบกลาง
  ^ QAMS  คู่มือ 
     สำนักทดสอบทางการศึกษา
     สำนักวิชาการและมาตรฐานฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา

4. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2560
  ^ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน CCT

5. แบบบันทึกทำทัณฑ์บนนักเรียน

6. ข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม set
7. e-mes บันทึกการอ่าน
8. obec60 
9. ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่าย
10.B-OBEC 
11.schoolmis เมื่อ จบการศึกษา
    ^ schoolmis61

12.แยกตัวเลขออกจากกัน Excel
13.ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ 
14.ใบงานถอดบทเรียน ตัวอย่าง
15.คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี2562
16.DMC61 
 คุรุสภา

 

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

 

         ๑. จัดเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กระดับอนุบาล อายุ ๔-๕ ปี ทุกคนในเขตบริการของสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ทั่วถึง  เสมอภาคเท่าเทียมกัน

         ๒. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับนักเรียนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ จนถึงอายุ 16 ปี  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  อย่างมีคุณภาพ  และส่งเสริมความเป็นเลิศ

         ๓. ส่งเสริม  สนับสนุน  ประชากรวัยเรียน  ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

         ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

         ๕. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน เน้นวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

         ๖. จัดระบบการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  มีส่วนร่วม    ทุกขั้นตอน และดำเนินงานตามต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

         ๗. บริหารงบประมาณให้มีความอิสระให้มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

         ๘. จัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความข้าใจของประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง วัฒนธรรมภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

เขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
๑.บ้านซึม    หมู่ ๕
๒.บ้านพุทรา    หมู่ ๖
๓.บ้านสินสมบูรณ์    หมู่ ๑๐
๔.บ้านซึมพัฒนา    หมู่ ๑๔

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-30 14:33:58 น.

นายปราการ มานะงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)

นางสาวณัฐฐิตารีย์ มนต์อภิมุข
นายวุฒิชัย ศรีทาป

สื่อการสอน

www.dltv.ac.th
^ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม !
^มูลนิธิยุวสถิรคุณ
^สถานศึกษาพอเพียง ! 
^ติวฟรี.com
^สื่อ ป.6
^พัฒนาคุณภาพการศึกษา(DLIT)
^eDLTV ระดับประถมศึกษา
^eDLTV มัธยม !
^หนังเสือเรียน-คู่มือครู
^คลังความรู้วิทยาศาสตร์ 
^Learning Resources
^Downloadไฟล์เอ็กเซลสถิติ
^statistics
^t-test Dependent 
^itemAnalysis_KR20
^Excelบันทึกคะแนน(8ระดับ) 
^วิทยฐานะ ว17/2552;
  สรุป ^ enlightened
^แนะแนว  
^เอกสารหลักสูตร 1 2 3 
^ตัวชี้วัดต้องรู้ ตัวชี้วัดควรรู้ 
^เอกสารจากกลุ่มนิเทศฯ
^คำพื้นฐานป.1รายชื่อ61-1 
 

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,628
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โทรศัพท์: 0-4448-2926 อีเมล์: banceum@gmail.com,banceum@bc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร เทพบำรุง โทรศัพท์: 0833833121 อีเมล์: kanyapat29noon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]