โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

 

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้ฝึกคิดและปฏิบัติจริง รู้จักแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ร่วมกันตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

      เป้าหมาย

1) นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักการเรียนรู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

2) นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

3) ครูมีความรู้ความสามารถ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-03 16:17:52 น.

นายประกาศ ทองก้อนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองแวงพิทยาคม

นายภราดร ฉากไธสง
นางบุษบง ตองหว้านสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,280
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044430569 อีเมล์: nwpit982@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุติพร ทั้งพรม โทรศัพท์: 0953890212 อีเมล์: jtpgoong9875321@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]