โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

 

โรงเรียนบ้าน(วุฒิวิทยาคาร) ได้กำหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนานักเรียน  ดังนี้

1.พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู่้ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

2.พัฒนาผู้เรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม  น้อมนำสู่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำนึกความเป็นไทย

3.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อม

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสรรถนะ  ทักษะ  ประสบการณ์  สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวปฏิรูปการศึกษา  ในศตวรรษที่ 21 เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)  ได้กำหนดเป้าประสงค์จากวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้  ดังนี้

1.หลักสูตรระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐาน

2.ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้  ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

3.ได้รับความร่วมมือจากชุมชน  องค์กร  หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นครูมืออาชีพ

5.โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของสังคม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-14 11:58:09 น.

นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

นางลมุล ฮอสูงเนิน
นายเพทาย เทียมคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,161
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-987000 อีเมล์: banhunschool@hotmail.com/school135
เว็บมาสเตอร์:: ลมุล ฮอสูงเนิน โทรศัพท์: 0817900070 อีเมล์: lamulhos@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]