โรงเรียนโค้งยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนโค้งยางวิทยา

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
  3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  4. ประสานความร่วมมือกับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมใน

       การจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมนำความรู้
  2. ครูมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

ไม่พบข้อมูล
นายกฤษณะ เนาว์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โค้งยางวิทยา

นางภาส์รุจี ฐิติพัชรวงศ์
นางสาวกรรณิการ์ จ่ากลางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,370
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโค้งยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-430584 อีเมล์: kongyangwittaya@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวฉัตราภรณ์ คงชัยโรจน์สกุล โทรศัพท์: 0922282837 อีเมล์: nampeung.nm@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]