โรงเรียนโนนค่าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนโนนค่าวิทยา

 

พันธกิจ  ( MISSION)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้น

การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  ส่งเสริมครู  บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

4.  พัฒนาภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

5.  ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน  และการใช้ภาษาอาเซียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน

7.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

8.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2

 

เป้าหมาย  (GOALS)

1.  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

2.  ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

5.   ครู  บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

6.  สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนสอน

7.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

8.  ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน  และการใช้ภาษาอาเซียนสื่อสารในชีวิตประจำวัน

9.  สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

10. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  2

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

ไม่พบข้อมูล
นายธรรมนูญ ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนค่าวิทยา

นายอมรินทร์ ภักดี
นางสาวอุษา จวนสูงเนินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,540
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนค่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: nonkawittayaschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา จวนสูงเนิน โทรศัพท์: 0810682500 อีเมล์: bigeye5661@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]