โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองแวง

 

พันธกิจ/เป้าประสงค์

1. พัฒนาการจัดการการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีของสังคม

2. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเต็มสํกยภาพของบุคคล และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เป็นสุข

3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

4.พัฒนาครูและบุคคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานวิชาชีพครู

5. ส่งเสริมบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากหลายองค์กร และยึดหลักธรรมมาภิบาล

6. พัฒนาสถานศึกษาได้มาตรฐานและเป็นแหล่งบริการความรู้แก่ทุกองค์กร

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นประชาการที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีความสุข ตามมารตาฐานการศึกษาและตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อพัฒนาครูและบุคคลากรให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานวิชาชีพตามยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

3.เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน แห่งโลกการเปลี่ยนแปลง ผสมผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและองค์การอื่นในการบริหารจัดการศึกษาดดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางวราภรณ์ งึมกระโทก
นางสำราญ ประภาวงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,502
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-418308 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสำราญ ประภาวงค์ โทรศัพท์: 0872599096 อีเมล์: Krurab1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]