พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

 

พันธกิจ (Mission)

 


          1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล

          2. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

          3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรม

          4. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goals)

 

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ

3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตงาน

               หัตถกรรมนำไปสู่การมีรายได้

4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

5. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและบูรณาการเทคโนโลยีใน 

              การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

6. โรงเรียนประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

7. โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศ สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้

8. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:21:30 น.

ไม่พบข้อมูล
นายปรีชา เพียรกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นิคมพิมายศึกษา

นางสาวประสงค์ โพยนอก
นายอรรถพล สะเกตรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,761
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 โทรศัพท์: 044965448 อีเมล์: npss@mattayom31.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Kanokwan Harachai โทรศัพท์: 0871450803 อีเมล์: tc804@npss.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]