ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

 

พันธกิจ (Mission)
   -พัฒนาบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
   -ส่งเสริมนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสื่อวัสดุอุปกรณ์และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดการเรียนการสอน
   -พัฒนาผู้เรียนเป็น ผู้ใฝ่ รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง
   -ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่ดีงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   -พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
   -พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพได้มาตรฐานการศึกษา
   -พัฒนาครูและ บุคคลกรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
   -พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพเป็นการบริหาร ทั้งระบบเน้นการมีส่วนร่วม
   -ส่งเสริมความสัมพันธ์และ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ต่าง ๆ และศิษย์เก่าในการพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goals)
   -สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
   -สถานศึกษามีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง
   -นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   -นักเรียนมีคุณธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   -นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
   -สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
   -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
   -สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
   -สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร อื่น ๆ และ ศิษย์เก่าร่วมกันพัฒนาการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 09:07:36 น.

นางพิสมัย อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)

นางสุธาสินี ตรีวิเศษ
นางประนอม ทมโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,041
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: bannongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเอนก ชาวไธสง โทรศัพท์: 0878538853 อีเมล์: chowthaisong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]