โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

 

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาในวัยเรียนอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณธรรม  นำความรู้และคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

๓.  สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการจัดการศึกษา

๔. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนทุกระดับ  ให้เห็นความสำคัญและสนับสนุนการจัดการศึกษา

๕. จัดสภาพบริบท  และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๖. นิเทศ  กำกับ  ติดตามการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

๔. เครือข่ายการศึกษา  และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  1. มีสุนทรียภาพทางดนตรีพื้นบ้านกันตรึม
  2. มีจิตสาธารณะ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

มีคุณธรรมนำความรู้  ยิ้มทักทายไหว้สวยงามตามมารยาทไทย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุทธินันท์ นาคแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางบ่อภิรมย์

นางสาวเบญจมาศ เบ็ญเจิด
นางวิมลรัตน์ บุญตาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590040 อีเมล์: ybp_school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิรา บุญครอง โทรศัพท์: 0922512713 อีเมล์: nira.bk2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]