โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่

 

พันธกิจ

          1.  จัดการศึกษาให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรระดับก่อนประถม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2.  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโรงเรียน ให้สนองต่อภาระงานที่ปฏิบัติ

          3.  พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการคิดค้นสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

          4.   จัดหาเครื่องมือ วัสดุ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

         5.  พัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดศูนย์ศึกษาและห้องเรียนพิเศษที่สนองความต้องการในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน

          6.  พัฒนาอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

          7.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างครูมืออาชีพ

         8.  จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรตามโอกาสและสถานการณ์

         9.  ร่วมกับชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน

          10.  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารจัดการและบรรจุในหลักสูตร   

 เป้าประสงค์

      ด้านผู้เรียน

          1.  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

          2.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

          3.  นักเรียนมีทักษะการฟัง พูด อ่านเขียน ภาษาไทย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้                      

          4.  นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
              อย่างเหมาะสม                                                                                                                  5.  นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน                              6.  นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับวัย                                                     7.  นักเรียนมีความรู้มีทักษะและเลือกสรรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม                                               8.  นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี รู้จักควบคุมอารมณ์                                      9.  นักเรียนมีจิตสำนึกและรักความเป็นประชาธิปไตย                                                         10.  นักเรียนเห็นคุณค่า และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นรักหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ด้านครูและบุคลากร

          1.  ครูมีความรู้สามารถ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          2.  ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

              การสอนโดยใช้ระบบไอซีที  

          3.  ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ                   

   ด้านบริหารจัดการ

          1.  บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          2.  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ

          3.  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ.                                                 

          4.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น                                                            

          5.  ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

          6.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางปริญดา วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกระเบื้องใหญ่

นายพลัฏฐ์ วังโณ
นายพงศ์เทพ โยมรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,215
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวชาลิยา ตะคุณรัมย์ โทรศัพท์: 0611459186 อีเมล์: veek2198@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]