โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนชุมชนบ้านซาด

 

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

            ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร

            ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท

            ๒. ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค

            ๓. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

            ๔. พัฒนาระบบการสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

๒. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม          การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา         ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

            ๕. สพฐ. บูรณาการการทำงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบ        สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

๖. พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-12-12 12:02:43 น.

นายนคร พรหนองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านซาด

นายธีรวัฒน์ นามบุตร
นางพัฒน์ชมณ กงวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,256
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านซาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0819660473 อีเมล์: Banzad152@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางธนิดา การรัมย์ โทรศัพท์: 0843028343 อีเมล์: ratta_jaj@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]