• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย

 

พันธกิจ

1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้  การศึกษาภาคบังคับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2.  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  สืบสานภูิมปัญญาและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงเสมอภาค

3.  พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

2.  สถานศึกษาส่งเสริมความเป็นเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ

5.  สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

นายนฤชิต บุญจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโพธิ์ห้วย

นางสมคิด สุดสังข์
นางจำปา กินไธสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,470
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]