โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านตั้งใจ

 

พันธกิจ  (Mission)

              1.  นักเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการประกันโอกาสทางการศึกษา

              2.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 3.  พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

              4.  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมนำความรู้

               5.  บริหารจัดการ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์  (Goals)    

                1.   นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 95%

                2.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม  90%

                3.   ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  80%

                4.   โรงเรียนมีความเข็มแข็งบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 85%

   5.   ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง          80%

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-17 14:55:19 น.

นายเอกนรินทร์ หาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตั้งใจ

นางทวีรัตน์ สีฟ้า
นางภัทราพร กุลไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590119 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางทวีรัตน์ สีฟ้า โทรศัพท์: 0969544255 อีเมล์: moonoy233@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]