โรงเรียนบ้านม่วงมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านม่วงมูล

 

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านบ้านม่วงมูล

   ๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

  ๒.   พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครูและนักเรียน 

  ๓. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดนตรี      

  ๔.  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

  ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษา รองรับสู่อาเซียน                                    

 

 

เป้าประสงค์     

๑. ผู้เรียนมีทักษะ  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  รักการอ่าน

๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                         ๓. ผู้เรียนมีความสามารถด้านดนตรี

                        ๔. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                         ๕. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                         ๖. ผู้เรียนมีความพร้อม ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

                 

 

อัตลักษณ์  โรงเรียนบ้านม่วงมูล                              “ สุขภาพสมบูรณ์  เพิ่มพูน ศิลปะ-ดนตรี ”

         เอกลักษณ์                                         สถานศึกษาพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:57:38 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุมิตร เพ็งประสิทธิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านม่วงมูล

นายสุทิน สอนสุระ
นางจันที กุลพิลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,153
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านม่วงมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0898488461 อีเมล์: mungmoon_sr@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยภัทร กุลพิลา โทรศัพท์: 0854920104 อีเมล์: piyapat080239@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]