โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านยางกระจับ

 

    ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถรองรับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 คือ เน้นคุณภาพ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

    ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย คุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและเป็นพลเมืองโลก  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและยึดมั่นระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

    ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสนับสนุน  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

    ๕. บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-14 07:47:11 น.

นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางกระจับ

นางสุวรรณี ไพรสินธุ์
นางจรรยาวรรธน์ ปานทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]