โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเหล่า

 

พันธกิจ

๑.      พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.1        ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

1.2        ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

1.3        ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

1.4        ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ ผลคิดเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

1.5        ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

1.6        ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๒.    พัฒนาด้านการจัดการศึกษา

2.1        ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2.2        ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2.3        คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิธิภาพและเกิดประสิทธิผล

2.4        จัดหลักสูตรา กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

2.5        จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2.6        มีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฏกระทรวง

๓.      พัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

3.1        ส่งเสริม สนับสนุน ให้เรียนเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๔.      พัฒนาด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

4.1        พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๕.     พัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม

๕.๑  จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

เป้าประสงค์

แผนยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาระบบวางแผนและบริหารจัดการระบบการเรียนการสอน และระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสันติ ค้ำชู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเหล่า

นางบัวทอง รัตนเวฬุ
นางสุพิต ตลับทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,505
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธิดา บุญเจือ โทรศัพท์: 0848304829 อีเมล์: Nutthida2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]