โรงเรียนบ้านชายทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านชายทุ่ง

 

พันธกิจ

พัฒนา และส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียน

ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม                        มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความ

เป็นเลิศหนึ่งในสองของระดับประเทศ

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง

และได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เต็มตามศักยภาพ

      4.    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่งในระดับประเทศ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:23:50 น.

นายวุฒิชัย ไพรสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านชายทุ่ง

นางพร้อมทรัพย์ ศักศรี
นางศศิวรรณ แก้วเกิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,147
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านชายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044590214 อีเมล์: chaitung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกวรรณ ศรีขาว โทรศัพท์: 0815799226 อีเมล์: Kanokwan_paew@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]