พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านเบิด

 

พันธกิจโรงเรียนบ้านเบิด

             1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมึคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

             2.  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ

             3.  ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

             4.  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 

เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านเบิด

             1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             2.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างเสมอภาค

             3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

             4.  ผู้บริหารมีกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล

             5.  ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

             6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การดำรงชีวิต

             7.  สถานศึกษามีความพร้อมและก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

             8.  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสมหมาย สันวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิด

นางสุคนธ์ เมืองไสย
นางรุ่งเรือง วิสัชนามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,938
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี แสงล้ำ โทรศัพท์: 0878723870 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]