• กรอกเลข ปชช.13หลัก


พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านศรีนวล

 

พันธกิจ

           1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

           2.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

               3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

           4.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

           5.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

           6.  พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

           7.  ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           8.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

           9.  พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

           10. ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ประหยัดและออม

           11. ส่งเสริมครูให้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

           12. ส่งเสริมครูให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น

เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

           1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตรา การออกกลางคันของนักเรียน

           2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

           4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

           5.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

           6.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

           7.  ผู้เรียนได้รับความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           8.  ผู้เรียนนำความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายศุภกร เขียวสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีนวล

นางสยุมพร เหล่าหว้าน
นายพจนาต โคพะทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,377
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0821281310 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพงษ์ คงสุข โทรศัพท์: 0945915241 อีเมล์: loveohman98@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]